تازه ها: 

خطرناک ترین ویروس های جهان

خطرناک ترین ویروس های جهان

خطرناک ترین ویروس های جهان ويروس هاي کامپيوتري در واقع هيچ قصدي به جز از کار انداختن کامپيوتر شما و تبديل آن به يک ماشين بلا استفاده ندارند. آنها بي رحمانه به دنياي مجازي خصوصي شما وارد مي شوند و هر چه را که به آن دسترسي پيدا کنند را از بين مي برند؛ به طور کلي آنها براي آزار شما خلق شده اند. در مواجهه با آنها ،شما دو راه داريد؛ يا در کمال آرامش و بيخيالي سيستم خود را به يک زامبي تبديل مي کنيد که با هر تماس زندگي يک نفر ديگر را هم تبديل يه کابوس مي کند