تازه ها: 

تست نفوذ خاکستری

تست نفوذپذیری چیست؟

تست نفوذ پذیری تست نفوذ یک فرآیند سیستماتیک و برنامه ریزی شده است که آسیب پذیری ها و حفره های امنیتی سرور، شبکه و منابع و برنامه های متصل به آن را از طریق شبیه سازی یک حمله هکر، چک می کند.