تازه ها: 

آموزش برنامه نویسی مبتدی

آموزش برنامه نویسی ++c (جلسه دوم)

آموزش برنامه نویسی جلسه اول آموزش     کاراکترها و رشته ها: یک کاراکتر عبارت است از: یک حرف، یک رقم و یا یک علامت که بین `  `  (کوتیشن) محصور باشد. پس `w` و `!` و `1` هر کدام یک کاراکتر است. رشته یا string عبارتست از دنباله ای کاراکترها می باشند که بین " " (جفت کوتیشن) قرار داده می شود. در حافظه کامپیوتر ...